עמדת ההלכה לגבי עובדי קבלן

דיין בבית הדין נתיבות חיים
10 Cheshvan 5772

מהי עמדת ההלכה לגבי עובדי קבלן שלגביהם רועשת כעת מדינת ישראל. האם יש מקום מבחינת ההלכה לאפליית עובדים?

תשובה:

שלום רב,

בהלכה אין התייחסות פרטנית לבעיה זו.
יש כמה מצוות בתורה ששורשם לנהוג ברחמנות על עובדים. לדוגמא: המצווה לתת לעובד בחקלאות לאכול מעבודתו. או המצווה לשלם לעובד באותו יום שגמר עבודתו.
יש גם מצוות רבות מאוד לנהוג ברחמנות על עבדים, עד כדי כך שחז”ל אומרים בגמ’ קידושין דף כ ע”א “כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו”.
מן הראוי לצטט לשונו של הרמב”ם בסוף הלכות עבדים האמור לעניין עבד כנעני:
מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף על פי שהדין כך מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן ורודף צדק ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה, חכמים הראשונים היו נותנין לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלין, ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן, הרי הוא אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה, וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים לעבדות מסרן הכתוב לא לבושה, ולא ירבה עליו צעקה וכעס אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו וכן מפורש בדרכי איוב הטובים שהשתבח בהן אם אמאס משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי הלא בבטן עושני עשהו ויכוננו ברחם אחד, ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בעכו”ם עובדי ע”ז אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וצוה אותם בחקים ומשפטים צדיקים רחמנים הם על הכל, וכן במדותיו של הקדוש ברוך הוא שצונו להדמות בהם הוא אומר ורחמיו על כל מעשיו וכל המרחם מרחמין עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *