בניה לקויה שגרמה נזקים מהגשמים

דיין בבית הדין נתיבות חיים
10 Cheshvan 5772

לכבוד הרב שלום.
אדם שבנה מחסן לחבירו תמורת תשלום מלא. והמחסן נבנה בצורה לא טובה. כך שציוד רב נהרס בעקבות הגשמים בשנים האחרונות.
א. האם יש מקום לחייב את האומן תשלום פיצוי, גם אם א”א להוכיח שהאומן התרשל במלאכתו.
ב. האם בכך שהאומן גרר רגליים עד שהסכים לתקן במשך הזמן ( תיקונים שלא היו רציניים ולא החזיקו מעמד ), האם גם בזה יש לחייבו.
ג. האם הוא יכול לבקש מאומן אחר שיתקן לו את המחסן, והראשון ישלם עבור התיקון.

תודה מראש

תשובה:

שלום רב,

א-ב. אין מקור בהלכה לדרוש פיצויים (אלא אם הקבלן אינו שומר תורה ומצוות שיש להניח שההתקשרות היא על דעת החוק), יש מקום לטעון שעבודה ברמה כזאת שווה פחות ולדרוש החזר.
ג. אם הקבלן אינו מתקן כראוי ניתן להביא קבלן אחר שיתקן ולדרוש מהראשון לשלם, עד כדי שכרו של הקבלן הראשון.

מקורות:
עיין בשו”ע חו”מ סי’ שלג סעיף ד ובש”ך שם ס”ק כא שעד כדי שכרו של הראשון יכול לשכור פועלים אחרים ולדרוש מהראשון להחזיר מה שקיבל, אפילו אם אינו דבר האבד. ועיין ברמ”א שם סעיף ו שבדיעבד אם לא שכר פועלים אחרים אין הראשון חייב לפצות אפילו בדבר האבד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *