מעלת קידוש ביין אדום

כבוד הרבנים, אותם שנוהגים להחמיר ולקדש על יין אדום דווקא, צל"ע אם מהני לערב יין אדום בלבן אם אינו הרוב. דהנה מקור יין אדום הוא בגמרא ב"ב צז: דיין בורק [פרשב"ם יין לבן ורע] פסול לנסכים, ובהמשך הגמרא למד מהפסוק אל תרא יין כי יתאדם דיין אדום הוא, ושם ברשב"ם דדוקא לנסכים לכתחלה לא, אבל לקידוש כשר יין לבן אפילו לכתחלה, והרמב"ן ור"ן פליגי וס"ל דאף לקידוש פסול בדיעבד, כמובא במחבר (ער"ב ס"ב), וכתבו הפוסקים דלכו"ע מצוה לכתחלה לחזור אחר יין אדום, אלא אם אין לו אדום או שאינו משובח אז מותר לקדש על יין לבן. ובלבן יותר מדאי [עיין שם בתוס'] מביא המשנ"ב (סקי"ב) דנכון לחוש שלא לקדש עליו אלא בשעת הדחק. ובראשונים מבואר דיין אדום פסול משום דיין לבן 'אינו בכלל יין' לענין נסכים וקידוש כמו שכתב הלשון ביד רמ"ה "אלמא יין לבן לא מיקרי יין" וכן הוא ברמב"ן ובב"י (סי' ער"ב). ולד' כוסות יש עוד טעם מובא במשנ"ב להדר אחר יין אדום משום זכר לדם. עכ"פ לפי זה מאי מהני לערב קצת יין אדום בלבן הלא לא הצבע הוא הנפק"מ רק מין יין לבן אינו בגדר יין לקידוש ומה מהני הצבע ואמאי לא יצטרך לערב בו רוב אדום לצאת שיטת המחמירים

תשובה

להלכה פסק השולחן ערוך שלא צריך לקדש על יין אדום, מכיון שדברי הגמרא בבבא בתרא שרק יין אדום נחשב ליין, אינה מדברת על מצוות קידוש רק על נסכים, אמנם המשנה ברורה בסק"י כתב שמכל מקום יש מצווה לקדש על יין אדום וכפי שמבואר בירושלמי שמצווה לקדש על יין אדום וכמו שכתוב אל תרא יין כי יתאדם, ומכיון שכל העניין של יין אדום הוא מהטעם הנ"ל, לכאורה צודקים דבריך שאין שום עניין לערב מעט יין אדום בתוך יין לבן ולקדש, מכיון שלמעשה הוא מקדש על יין לבן, וזה כמו שהוא שם צבע מאכל אדום בתוך היין, שאין בזה שום מעלה, שכל העניין שהיין יהיה אדום מחמת טבעו, ומכאן צריך עיון על השמירת שבת כהלכתו שכתב בסימן מ"ז הערה פ"ט שאם מערב מעט יין אדום לתוך היין הלבן גם כן מועיל, דלכאורה זה ממש כמו שמכניס צבע מאכל לתוך היין שפשוט שאין בזה שום מעלה.

אמנם חשוב לציין שדעת הקצות השולחן שגם היינות שלנו הלבנים נחשבים ליין אדום, ויין אדום אין פירושו ממש אדום אלא כל שאינו שק

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל