אתרוג מורכב

הרב מאיר יצחק וינד
ז' אלול ה'תשע"א

מה דין אתרוג מורכב? וכיצד יש לנהוג כשאין ידוע אם האתרוג מורכב או לא?

תשובה

אסור לברך על אתרוג מורכב, ויש אומרים גם שאסור ליטלו. ולכן צריך להקפיד כשקונים אתרוג, לקנות אתרוג שיש עליו מסורת והכשר מהודר שהוא אינו מורכב.
ומי שנמצא במקום שאינו יכול להשיג שום אתרוג עם הכשר, יקנה אתרוג אף שאינו יודע אם הוא מורכב או לא, ויטול אותו מספק. ומי שמברך עליו, אין למחות בידו.

מקורות

המשנה ברורה בסימן תרמ”ח ס”ק ס”ה מביא הרבה אחרונים (עיין בשעה”צ ס”ק ע”א) שסוברים שאפילו בדיעבד אין לברך על אתרוג מורכב,
ובהמשך דבריו מביא בשם החת”ס שעל אף שיש כמה סימנים שאפשר על ידם לזהות אם אתרוג הוא מורכב או לא, מכל מקום סובר החת”ס שאין לסמוך על הסימנים האלו מכיון שאינם מוזכרים בש”ס, ולכן צריך לקחת אתרוג שיש עליו מסורת שמביאים אותו ממקום שמוחזק מימים קדמונים שאינו מורכב.
ובעניין אתרוג שיש ספק אם הוא מורכב או לא, עיין בביאור הלכה שם שהביא בשם הביכורי יעקב שיטלנו בלי ברכה. אמנם כתב הביאור הלכה שאם יש עליו סימנים שאינו מורכב, אין למחות ביד מי שמברך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *