כהן יודע ספר למול ת"ח

במרדכי (גיטין רמ"ז תס"א) כתב: מעשה בכהן שיצק מים על ידי רבנו תם, והקשה לו תלמיד והא שנינו בירושלמי דהמשתמש בכהונה מעל. והשיב לו רבנו פטר דנהי דיש לו קדושה, יכול למחול, עכ"ד. וכ"פ הרמ"א (או"ח סו"ס קכ"ח).וצ"ת דהרי ר"ת תלמיד חכם מופלג היה, וקי"ל בהוריות י"ג א' דכבוד ת"ח קודם לכבוד כהן. ואין לומר דיש לחלק דשאני הכא דיציקת מים הוי דרך בזיון הכהן, דעיין בט"ז שם דלא חשיב בזיון, ודו"ק, וא"כ צ"ע.

ונראה שהמדייק בלשון הש"ס בהוריות יראה דכתיב שתלמיד חכם עדיף מכהן גדול "עם הארץ", ולזה י"ל דדוקא כשהכהן הוא "עם הארץ", צריך לכבד הת"ח קודם. אך כשגם הכהן איש יודע ספר ובר לבב בתורה, אף שאינו בדרגת הת"ח, צריך לכבד להכהן, דא"א לצמצם ולידע גודל רום מעלת כאו"א ובזה כהן עדיף, דגם בר תורה הוא וגם כהן. (ובפרט דקי"ל דאין ת"ח בזה"ז כמש"כ הש"ך). וממילא הכהן ששימש לר"ת הרי לא היה עם הארץ (דהא קי"ל דאין משתמשין בשמש ע"ה), ושפיר בעינן למחילתו.

ושמחתי לראות ד' החכמת שלמה (להגר"ש קלוגר, עה"ג השו"ע שם) דכתב דאין ראיה  ממעשה דרבנו תם לענין מחילה, מפני שת"ח נחשב לכהן, וכהן יכול להשתמש בכהן אחר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *