קיצור הלכות – דיני תספורת פאות הראש והזקן

ז' אייר ה'תשע"א

לפרק הקודם – הקדמה

אינדקס

לפרק הבא – דיני תספורת

דיני תספורת

פאות הראש

איסור מדאוריתא  לגלח פיאות הראש שנאמר “לא תקיפו פאת ראשכם (ויקרא יט,כז) וחייב על כל פאה ופאה

איסור הקפת פיאות הראש הוא המשווה צדעיו (הפאות) לאחורי אוזנו ולפדחתו (מצחו).

מקום האיסור

א. אין חילוק אם מגלח הפאות בלבד ומניח שאר השיער שבראש או שמגלח כל הראש עם הפאות בכל עניין חייב.

ב. אדם שנשרו שערותיו או חלק מהן מחשיבים מקום הפיאות כשיעור המקום שהיה לאדם בצעירותו.

ג. ושיעור הפיאה– מתחיל בגבולו העליון מזוית כניסת השערות במצח שמשם מתחיל לנטות גידול  השערות לצד מטה ומשם ואילך ממשיך בקו אלכסון עד מאחרי אוזנו.(יד הקטנה).

ובגבול התחתון שיעורו עד למטה מן האוזן מקום שהלחי התחתון יוצא

ומתפרד שם וכל רוחב מקום זה לא תגע בו יד .

ד.   פסק מרן בשו”ע שיש להשאיר הפיאות עד למטה מן האוזן והנוהגים להשאיר עד אמצע האוזן מקום שהעצם הבולטת יש להם ע”מ שיסמוכו ובעל נפש ראוי להחמיר כדעת המחמירים בזה.

שיעור רוחב הפאות

דעת רוב הפוסקים דכל רוחב הצדעים הם בכלל הפאות והמקיף אפילו ב’ שערות מהם כבר חייב , ויש חולקים, ולהלכה למעשה חוששים אנו לשיטת המחמירים שלא לגלח בכל רוחב הפיאות.

צורת ההיתר והאיסור

א. מותר לגלח את מקום הפיאות באופן שמשאיר אפילו מעט מן השיער,וי”א שצריך לשייר מן השיער כשיעור כדי לכוף ראש השיער לעיקרו (ויש סוברים שהוא בקירוב חצי ס”מ).

ב. יש אומרים שפאות הראש אסור לגלח אף במספריים כעין תער  דהיינו סמוך לבשרו  ויש לחוש לדבריהם. לפיכך אף שמגלח במכונה (המותרת ע”פ ההלכה) או המספרים כעין תער  בפיאות הראש אסור לגמרי .

ג. אסור לגלח הפיאות אפילו בסם.

ד. מותר לסרוק פיאות הראש במסרק.

דיני המגלח

א. מותר להקיף ראשו של גוי.

ב. המקיף פאות הקטן חייב .

ג. יש אומרים שמותר לאיש להקיף ראש אשה (אשתו) ויש מסתפקים בדבר.

ד. יש אומרים שהמגלח לאחרים צריך ג”כ ליטול ידיו שלא גרע מהחופף ראשו והנוגע בגופו בידו שצריך נטילת ידיים.

דיני המתגלח (או המגדל)

א. אסור  להשחית הפיאות אפילו ע”י גוי  ואפילו אינו מסיעו כלל כגון שאינו מטה עצמו אליו כלל, אסור,ואם מסייעו חייב מלקות.

ב. מבואר בפוסקים שאדם המגלח  את עצמו ואינו מגלח פיאותיו הרי זה כמקיים מצות לא תקיפו בפועל. ולכן בגלחו את ראשו יכוון בדעתו ומחשבתו לקיים מצות לא תקיפו פאת ראשכם ויאמר לספר שמור לי הפיאות שלא תגלחם,ובזה מקיים מצות לא תעשה של גילוח הפיאות.

ג. המסתפרים בתספורת שמשאירים השיער לאחור הקרוי “קוקו” עוברים על איסור ללכת בדרכי האמורי (ע”פ הפרי חדש).

ד. איסור גידול בלורית י”א שהוא המגדל שער הראש כנגד פניו אפילו בלא שום גילוח מהצדדים.(ב”ח בד’ הרמב”ם).ויש סוברים כי האיסור אינו נוהג אלה במי שמגלח את שערותיו ומשייר שער באמצע קודקודו, או מגלח את שערותיו הקידמיות ומשייר שיער בעורפו, אך אין לשיטתם איסור בגידול שיער הקידמי.(כשנזהר שלא לעבור על גילוח פיאות הראש כמובן) ומכל מקום טוב ונכון לחוש לדברי המחמירים, ולקצר שער הראש כל מה שאפשר. ועל כגון זה יומלץ: ויאמר לקוצרים ה’ עמכם.

ה.      בזמן הזה אין לאסור להסתפר מגוי באופן שיש מראה ובמקום שמצויים בו רבים.

ו. אסור לאיש להעביר שער בית השחי ובית הערוה אפילו במספרים כעין תער, דהיינו שמגלחין סמוך לבשר ממש, מפני שזהו תיקון לנשים. ואסור לחוך בידו בשער בית השחי ובית הערוה כדי להשירן, אבל על ידי בגדו מותר. ומי שיש לו חטטין בבית השחי ובית הערוה, ומצטער מחמת השערות מותר להעבירן. (קצש”ע סימן קעא).

ז. אסור לאיש ללקט אפילו שערה אחת לבנה מתוך השחורות, שזהו נוי אשה ואסור משום לא ילבש גבר. וכן אסור לו לצבוע אפילו שערה אחת לבנה שתהא שחורה וכן אסור לאיש להסתכל במראה. ואם רואה משום רפואה, או שמספר עצמו, או כדי להסיר הכתמים מעל פניו או הנוצות מראשו מותר, ובמקום שהדרך הוא שגם האנשים רואים במראה, בכל ענין מותר.

ח. לאחר התספורת צריך ליטול הידיים,בין אנשים בין נשים.

דיני קטן

א. המקיף פאות הקטן חייב.

ב. קטן מותר להיות ניקף מן הגוי.

ג. טוב שיהיה האב בעת תגלחת בנו ואם לאו תהיה שם האם .

ד. מנהג בהרבה קהילות ישראל לחנך את הקטן במצות פיאות הראש ומגלחים אותו פעם ראשונה כשמלאו לו ג’ שנים ,ומהדרין בתחילת הגילוח לגלח ע”י צדיק ת”ח ומברכו החכם שיגדל בדרך התורה והקדושה .

ה. הובא בס’ מסע מרון (עמ’ ס) תפילה מזמן תלמידי האר”י ז”ל לאומרה אחר התספורת :

יהי רצון מלפניך ד’ אלקי האלוקים ואדני האדונים שבזכות כל הצדיקים        והחסידים מיום שנברא העולם ועד סופו ובזכות תורתך הקדושה והטהורה ובזכות מצותיך ושמותיך הקדושים שבה ובזכות מצות פאת הראש שציויתנו בתורתך “לא תקיפו פאת ראשכם” כמו  שזכה (פלוני בן פלוני) הנער לפאת הראש ,כן יזכה לתורה חופה ולמצוות ולמעשים טובים ויורה הוראות בישראל בחיי אביו ובחיי אמו אמן נצח  סלה .

ולאחר מכן אומרים מזמור- הַלְלוּיָהּ הַלְלוּ אֵל בְּקָדְשׁוֹ וגו’.

דיני אשה

א. אשה אינה במצות הקפה.

ב. וי”א שאע”פ שמותרת להקיף פיאת ראשה אסורה להקיף פאת ראש האיש ואפילו הוא קטן.

ג. יש אומרים שמותר לאיש להקיף ראש אשה (אשתו) ויש מסתפקים בדבר.

ד. אסור לאשה להסתפר כמו גבר.(אחרונים,הגר”מ אליהו נרו”ו בקצש”ע סימן קעא הערה ב).

לפרק הקודם – הקדמה

אינדקס

לפרק הבא – דיני תספורת

4 תגובות

 • מאת נועם:

  שאלה:
  שלום אני הסתפרתי קצוץ כל הראש ועשיתי ”פנסים” זה קווים כאלה מעל משני הצדדים של הראש מעל המצח עד העורף והוא עשה לי את זה עם סכין זה מותר?

 • מאת רבני בית ההוראה:

  אם לא עשית זאת במקומות הפאות אין בזה איסור.

 • מאת שלמה:

  שלום.
  האם אפשר לצרף תמונה מפורטת שיהיה ברור מקומות האסורים במדוייק?
  פשוט נוצר ויכוח בין החברים למה הכוונה במה שמובא כאן.
  תודה ותזכו למצוות..
  שלמה.

 • מאת רבני בית ההוראה:

  כאן יש קצת תמונות המבארות את פרטי הדין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים