כשרות הבירה (שיכר) – חלק ב' : בירה של גוי – איסור בישולי נכרים – ברכתה

בירה של גוי:

בתלמוד במסכת עבודה זרה (לא ב) נאמר: מפני מה אסרו שכר של עובדי כוכבים? משום חשש חתנות [שלא ירגיל לעשות משתאות אצל עובד כוכבים וייתן עיניו בבתו – רש"י] רב נחמן אמר: מחשש שהשאירו הגוי מגולה, ונחש הטיל בו את ארסו, וסכנה היא לשתותו.


נחש אוהב בירה?

מקשה הגמרא: הרי אף אנו משאירים שיכר בחבית שאינה מכוסה, שכן כידוע נחש אינו שותה שיכר. משיבה הגמרא: כי מדובר במקום בו נוהגים להשהות את המים לפני ייצור השיכר, בכדי שהמשקעים ירדו, והמים יישארו צלולים, ובמים אלו  יכול הנחש להטיל את ארסו.

השיכר וחכמיהתלמוד:

הגמרא מספרת כי רב פפא כן היה שותה שיכר, אך היה מבקש שיוציאו השיכר מחוץ לחנותו של הגוי. רב אחאי גם הוא היה שותה שיכר של גוי, אך ביקש שיביאוהו לביתו. הסיבה שלא שתו השיכר בביתו או בחנותו של הגוי הינה משום חתנות.

בביתו של הגוי:

וכך נכתב בשולחן ערוך. כי שיכר של גוי אסור רק במקום מכירתו, אולם אם הביא השיכר לביתו ושותה שם- מותר, שעיקר הגזרה שמא יסעד אצלו. כמו כן, לא אסרו אלא כשקובע עצמו לשתות כדרך שאדם קובע בשתייה, אבל אם נכנס בבית העובד כוכבים ושתה דרך עראי באקראי, מותר.

הרמ"א כותב "ויש מתירים בשיכר של דבש ותבואה וכן נוהגים להקל במדינות אלו".

הב"ח מוסיף: "ולפי זה היה ראוי לכוף לאותן בני אדם העוברים על דברי חכמים ושותים בקביעות שיכר ודבש בבית הגוי, אבל לא ראיתי לרבותי שמיחו בהן. והנח להם לישראל, שמוטב שיהוא שוגגים ואל יהיו מזידים. וכן נוהגים להקל במדינות אלו, והנמנע יתברך."

בירה בפאב:

מצאתי בספר "חבל נחלתו" שכותב כי בדורנו, כשהבירה הפכה למשקה חשוב, ונוהגים לשתותה בפגישות עסקיות בפאבים ובקוקטיילים, ויושבים יהודים עם נכרים וסועדים יחדיו, והדבר עלול להביא לקירוב הדעת ולהתבוללות, היה מקום לאסור זאת אפילו במלונות או בביתו, מצד קרבת הדעת הנוצרת, ומחשש שמשתיה בביתו יבוא לשתיה עם נכרים, נראה שיש לאסור זאת בדורנו.


בישולי נכרי:

מדוע לא נאסרה הבירה משום בישולי גויים והרי הבירה עוברת תהליך של בישול?

מובאים על כך בתוספות שני טעמים: הא': משום שאינו עולה על שולחן מלכים –  כלומר שאינו משקה חשוב, ולא אסרו אלא בישולי גויים של מאכלים חשובים.

והב': כפי שהתבואה בטלה לגבי המים שהם הרוב בבירה, ולכן מברכים עליה ברכת 'שהכול נהיה בדברו' – כך בטלה התבואה לעניין איסור בישולי עכו"ם. והרי כידוע אין איסור בישולי נכרים במים.

לחיים על בירה:

הגאון הרב דב לנדא בספרו נושאים בהלכה מביא מספר 'בעש"ט עה"ת' שקבלה מהבעש"ט שאין לומר "לחיים" על בירה.

להרצאות – מצגות 052/6016266  [email protected]

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל