פרק יח : ריבית בקנס

כללים

א. בהלוואה אסור

אסור למלווה להתנות עם הלווה שאם לא ישלם בזמן יצטרך לשלם קנס על איחור התשלום, בין אם תובע ממנו קנס בכסף ובין אם הוא תובע בשאר מוצרים.

ב. במכירה מותר

כל שההלוואה היא בדרך מקח וממכר, מותר להתנות בה שאם לא ישלם בזמן יצטרך לשלם קנס.

כגון לקוח שמקדים לשלם על מוצר, מותר לו להתנות עם המוכר שאם לא יספק לו את המוצר בזמן יצטרך לשלם לו קנס.

וכן מוכר שהלקוח משלם לו לאחר זמן, מותר לו להתנות עם הלקוח שאם לא ישלם לו בזמן יצטרך לשלם לו קנס על זה.

ג. התנאים להיתר

אולם כל זה רק אם יתקיימו שלושה התנאים דלהלן:

א. הקנס אינו גדל: אפי' בדרך מקח וממכר לא התירו זאת אלא כשתובע סכום מסוים על איחור המועד המוסכם, אולם אם הקנס מתרבה לפי אורך זמן האיחור [דהיינו שהמלווה מחייב אותו על כל יום או כל שבוע נוסף של פיגור סכום מסויים של קנס], אסור משום רבית.

ולכן אין לסמוך על היתר זה בפיגור לחברת חשמל, מים וכדו', אם אין להם היתר עיסקא, כיוון שהם קובעים את סכום הקנס על פי אורך זמן האיחור.

ב. התשלום אינו נדחה: אם ע"י תשלום הקנס מאריך לו את זמן הפרעון של הקרן, החמירו הפוסקים שאסור, אך אם מאריך לו את הזמן לתשלום הקנס בלבד ולא לתשלום הקרן, מותר.

ג. לא ביקש הלוואה קודם לכן: אם ביקש ממנו הלקוח קודם לכן הלוואה ע"מ לקנות מוצר כל שהוא, והוא הציע לו שבמקום זה ימכור לו את המוצר בהקפה, יש להחמיר שלא לתבוע קנס על איחור התשלום.

ד. צירוף כמה חובות יחד

היה חייב לחבירו כמה חובות מחמת מכירה, ואח"כ צירף לו המוכר את החובות לחשבון אחד, או שכתב לו עליהם הקונה שטר חוב אחד או רשם עליהם צ'ק אחד [דחוי], הרי דינו מעתה כחוב של הלוואה ולא של מכירה, ולכן אסור לתבוע עליו קנס.

דוגמאות למעשה

ה. גמ"ח כספים

מי שיש לו גמ"ח המלווה כספים, אסור לו לתבוע קנס בגין איחור תשלום, כיוון שהיא בדרך הלוואה.

ו. גמ"ח תרופות

גמ"ח להשאלת תרופות, אם מחזירים להם בתרופות, הרי זו הלוואה, ואסור לתבוע קנס על איחור התשלום, אך אם משלמים להם על התרופות בכסף, מותר להם לתבוע קנס חד פעמי על איחור.

ז. גמ"ח מיטות ועריסות

גמ"ח מיטות ועריסות וכדו', מותר להם לתבוע קנס למאחרים להחזיר, ובמקרה זה מותר אף בלא שלשת התנאים דלעיל, שמכיוון שמחזיר לו אותו חפץ עצמו, אין כאן הלוואה כלל, וכמבואר לעיל בפרק יג.

ח. חנות מוצרים

חנות המוכרת מוצרים, מותר לה לקבוע קנס חד פעמי למי שלא יעמוד בזמני התשלומים.

אך אם יש לו כמה חובות והמוכר צירפם לחוב אחד, כמו שמקובל לעשות במכולת וכדו', אסור, שכן ע"י הצירוף נעשה מזה הלוואה ולא מכירה.

ט. קנס במסירת דירה

מותר לקונה דירה להתנות עם הקבלן, שאם לא ימסור את הדירה לידיו בזמן ישלם קנס חד פעמי, כיוון שהוא דרך מקח וממכר.

וכן מותר למוכר להתנות עם הקונה כי אם יאחר את התשלום ישלם קנס חד פעמי, ואפי' באופן שהדירה כבר בבעלותו של הלקוח.

י. קנס בדמי שכירות

מותר למשכיר דירה לקבוע קנס חד פעמי לשוכר אם יאחר לשלם את דמי השכירות בזמן, אך קנס המתרבה אסור לו לקבוע עבור אי תשלום דמי השכירות אף אם עדיין נמצא בתקופת השכירות, כיון שכבר התחייב בכך.

יא. קנס לשוכר שאינו מתפנה

מותר למשכיר דירה לקבוע לשוכר קנס אם לא יפנה את הדירה בגמר זמן השכירות, ובמקרה זה מותר אף בלא שלשת התנאים דלעיל, כיוון שאין כאן הלוואה כלל.

יב. קנס במתנות

חותן שמתחייב בשעת התנאים סכום מסויים לחתן עד זמן החתונה, או עד כל זמן שהוא, אם בשעת ההתחייבות הוא גם מתחייב שאם לא ישלם בזמן יוסיף על כך כפי הזמן שיעבור – מותר, ואם רק אחר שהתחייב בקרן הוא מתחייב להוסיף קנס, אסור.

דינים שונים

יג. קנס שמשלם בחפצים

אם המלווה מתנה עם הלווה שאם לא ישלם בזמן יצטרך לשלם במקום הקרן והקנס חפץ כל שהוא, מותר אע"פ שהיא הלוואה, כיון שהיא נגמרת במכירה, ובתנאי שיהיה זה קנס חד פעמי, וגם לא יאריך לו את זמן ההלוואה.

ולכן מלווה שהתנה עם הלווה שאם לא יחזיר את חובו בזמן תעבור דירתו של הלווה לרשותו והוא ישלים ללווה את הכסף עד סכום קניית הדירה, מותר אף שהוא מרוויח הרבה, שהרי זה קנס במכירה.

אבל אם מתנה עמו שהקרן ישלם לו בכסף ורק את הקנס ישלם לו בחפצים, אסור.

יד. המכירה מתבטלת

לקוח שמקדים לשלם לפני קבלת החפץ, מותר לו להתנות עם המוכר שאם לא יספק לו את הסחורה עד זמן מסויים, תתבטל המכירה והוא יצטרך להחזיר לו את הכסף בתוספת קנס חד פעמי.

טו. התחייבות קנס נוסף

אם לא שילם בזמן וכבר חוייב בקנס, מותר לו להתחייב לאחר מכן בקנס נוסף באם יאחר עד זמן מסויים, ואין האיסור אלא אם מתחילה מתחייב לשלם קנס עפ"י אורך הזמן.

טז. הצמדה למדד

אסור להתנות שאם יאחר הלווה בתשלום, יהיה החוב צמוד למדד, לדולר או לכל דבר אחר.

ולכן אם יש לו חוב בחברת החשמל, ובגין איחור במועד התשלום החוב צמוד למדד, הרי זה רבית (אלא אם כן יש להם היתר עיסקא כדין).

יז. חזרת רבית

אם עבר ותבע קנס בדרך הלוואה באופן האסור, אינו צריך להחזיר, אך אם קבע קנס המתרבה עם הזמן על הלוואה, חייב להחזיר אך אין מוציאים זאת ממנו בבי"ד.

יח. היתר עיסקא

אם עשה היתר עיסקא כהלכתו מותר לו לתבוע כל סוגי הקנסות ובכל סוגי הלוואות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל