פרק יד : הקדמה ואיחור בתשלום השכירות

י' אדר א' ה'תשע"א

כללי שכירות דירה

א. הצעת שני מחירים בתוך תקופת השכירות

מותר למשכיר דירה להציע לשוכר שני מחירים, כלומר שאם ישלם את השכירות מראש, בתחילת השכירות, יקבל מחיר זול יותר, ואם ישלם בסוף השכירות, יצטרך לשלם מחיר יותר יקר, ואין בכך משום רבית, בתנאי שזמן התשלום, בתחילה או בסוף, הוא בתוך תקופת השכירות.

ב. איסור במכירה להציע שני מחירים

ובדין זה אין שכירות דומה למכירה, שהרי במכירת חפצים אסור לפרש שנותן לו הנחה בגלל שהוא משלם מראש, וכן אסור לבקש מחיר יקר יותר למשלם בסוף, אם מפרש לו שני מחירים, או כשיש מחיר קבוע, וכמו שנתבאר לעיל פרק י, אך בשכירות [דהיינו שהוא רק משתמש בחפץ ואח”כ מחזירו], מותר.

ג. האופנים האסורים בשכירות

ומ”מ אף באופן זה, דהיינו כשהתשלומים הם בתוך תקופת השכירות, יש להזהר בשני דינים:

א. שינוי לאחר הקנין: שאם סיכמו ביניהם שהשוכר ישלם בתחילת השכירות במחיר זול, ועשו על כך קניין ע”י חתימת חוזה וכדו’, אסור אח”כ לשנות ולקבוע שישלם בסוף השכירות מחיר יותר יקר.

ב. כשיש זמן נהוג לתשלום: שבמקום שנהוג לשלם בתחילת החודש, יש להחמיר שלא לבקש מחיר יקר יותר למשלם בסוף החודש, וכן במקום שנהוג לשלם בסוף כל חודש טוב להחמיר שלא לבקש מחיר יקר למשלם בסוף השנה [ובאופן זה דינו ככל משלם לאחר זמן במכירה.

ד. מחיר יקר מדי

גם אם מבקש בסוף השכירות יותר מהמחיר המקובל בשוק, יש להקל שמותר לבקש כמה שרוצה.

ה. משלם לפני תקופת השכירות

אם זמן התשלום הוא לפני שמקבל את הדירה, והמשכיר מוזיל לו בשביל כך, מותר בשני תנאים דלהלן:

א. קנין: שיקנה את הדירה בכסף השכירות או ע”י חתימת חוזה.

ב. דירה פנויה: יש להחמיר שהדירה תהיה פנויה ומוכנה, באופן שהוא יכול לשכרה כבר מעכשיו.

ו. ולכן, אם הדירה מושכרת עדיין לאדם אחר, או שעדיין צריך לגמור לבנות או לשפץ אותה, באופן שאינה מוכנה עדיין למגורים כמו שהיא, טוב שיעשו ביניהם היתר עיסקא כהלכה, כמבואר להלן (בפרק כ).

ז. משלם לאחר תקופת השכירות

אם התשלום הוא זמן מה לאחר שיוצא מהדירה, והמשכיר מבקש מחיר יותר יקר עבור זה, אין היתר בשכירות יותר ממכירה, ודינו ככל משלם לאחר המכירה, כמבואר בפרק י.

ח. איחור בתשלום

וכן אם הגיע הזמן לתשלום והשוכר לא שילם, אסור להתנות עמו שישלם לאחר זמן מחיר יותר יקר, אם הוא כבר יצא מהדירה.

וכמו כן אם עדיין לא גמר את השכירות והוא עדיין נמצא בדירה, וכבר עשה קנין על הסכם השכירות, אסור למשכיר להאריך לו את זמן תשלום השכירות במחיר יקר יותר.

ט. הצמדת תשלום

וכן אסור להתנות שאם יאחר השוכר בתשלום, יהיה החוב צמוד למדד, שהרי זה רבית. אולם את מחיר השכירות מותר להצמיד למדד כשמשלם בזמן.

השכרת מוצרים

י. שוכר רכב

השכרת מוצרים [כגון רכב וכדו’] דינה גם כן כהשכרת דירה, וכדלהלן:

בתוך תקופת השכירות, מותר לבקש מחיר יקר למשלם בסוף ומחיר זול למשלם מראש.

ואם משלם לפני תקופת השכירות, אם הרכב כבר פנוי עכשיו, וגם עשו קניין ביניהם, מותר לפרש מחיר מוזל למשלם מראש. ואם אין הרכב פנוי, טוב להחמיר לעשות כפי תנאי היתר עיסקא.

וכן המשלם זמן מה לאחר שמחזיר את הרכב, והחברה רוצה בגלל זה מחיר יותר יקר, דינו ככל תשלום מאוחר במכירה.

דוגמאות למעשה

יא. משכיר או שוכר דירה

השוכר דירה ע”מ להכנס לאחר שלשה חדשים, ומאחר שהמשכיר רוצה לקבל מראש את דמי השכירות למשך שנה, הוא מוכן להוזיל ממחיר השכירות בגלל זה, אם הדירה כבר מוכנה עכשיו להשכרה ואין שם שום דייר כעת, מותר.

אך אם עכשיו גר שם דייר, או שהדירה עדיין לא מוכנה, יכול להתנות עם השוכר שמיד כשהדירה תהיה מוכנה או פנויה, ישלם לו. אולם אם הוא רוצה להוזיל לו ולקבל את התשלום מיד, טוב שיעשה זאת כפי תנאי היתר עיסקא.

ועיין להלן פרק יז סעיף נז סיבות נוספות להצריך היתר עיסקא בהשכרת דירה.

יב. מזמין אולם

הרוצה להזמין אולם לחתונה שתערך בעוד כחצי שנה, ובעל האולם מציע לו מחיר מוזל אם ישלם כבר עכשיו את התשלום, אם יש באפשרות בעל האולם להשכיר לו אותו לעכשיו, מותר. אך אם האולם מושכר כעת והוא מוזיל לו עבור הקדמת התשלום, יש להחמיר לעשות זאת כפי תנאי היתר עיסקא.

יג. תשלום מקווה

מותר לקבוע במקווה מחיר מוזל למי שמשלם בתחילת החודש [כמו שנהוג כיום בהרבה מקוואות], ואין בזה איסור רבית, ואפי’ אם הם מודיעים שבגלל זה הם מוזילים.

יד. בתי מלון

בתי מלון או בתי הארחה המפרסמים כי מי שמזמין חדר לתקופה מסויימת ומשלם מראש מקבל הנחה, אם יש למלון אפשרות להשכיר לו חדר עכשיו, מותר ואין בזה משום רבית. אך אם אין לו חדר פנוי עכשיו, יעשה זאת כפי תנאי היתר עיסקא.

דיני שכירות פועל

ישנו הבדל בין השוכר בית או חפץ לבין השוכר פועל, באופן שאם ישלם לפני השכירות יקבל במחיר זול יותר, שאף שבשכירות בית מותר לתת מחיר זול יותר למשלם מראש לפני השכירות אם יעשה קנין כמבואר לעיל, מ”מ בפועל אסור, שמאחר שפועל יכול לחזור בו אין מועיל בו קנין כלל.

טו. משלם בתקופת העבודה

השוכר פועל או בעל מלאכה לעבודה דינו גם כן כשוכר דירה, ומותר לפועל להציע ללקוח מחיר זול אם ישלם בתחילת העבודה, ומחיר יותר יקר אם ישלם בסוף העבודה, בתנאי שמועד התשלום הוא בתוך זמן העבודה.

טז. משלם לפני העבודה

אבל אם משלם מראש לפני תחילת העבודה, והפועל נותן לו מחיר מוזל עבור זה, אם הפועל מתחיל לעבוד מיד מותר, אבל אם אין הפועל מתחיל לעבוד מיד אסור, ודינו ככל תשלום מראש במכירה.

[ובזה חמורה יותר שכירות פועל משכירות בית או חפץ, שבחפץ מותר אם הוא יכול להשכיר לו אותו עכשיו אם עשה בו קנין, אך בפועל לא התירו אלא אם הוא מתחיל לעבוד מיד ואין זה מספיק שהוא יכול לעבוד מיד, שכיון שיכול לחזור אין מועיל בו שום קנין].

יז. בקבלנות – מותר

ומ”מ בעבודת קבלנות [כגון המזמין בנאי שישפץ לו את הדירה, שאין התשלום לפי שעות אלא לפי העבודה], אם עשו קניין ביניהם, מותר לפועל להוזיל לו אם ישלם בתחילת העבודה, אפי’ כשאינו מתחיל לעבוד מיד.

יח. הגדרת ‘פועל’ והגדרת ‘קבלן’

פועל העובד לפי שעות, דהיינו שמשלמים לו לפי סכום שעות העבודה, הרי הוא פועל, אך פועל שנדרש להביא מוצר מוגמר, ועל זה משלמים לו, הרי הוא קבלן.

לדוגמא, פועל העובד בנקיון הבית ומשלמים לו לפי שעות, דינו כפועל. אך חברת פוליש ששכרו אותם לנקות את כל הבית ונקבע להם מחיר מסויים על כך, דינם כקבלן.

יט. הגדרת ‘פועל’ והגדרת ‘מוכר’

פועל העובד על חומר ששייך לבעלים, הרי הוא נקרא פועל, אולם העובד על חומר שלו ולאחר מכן הוא מוכר את המוצר המוגמר, הרי דינו כמוכר ולא כפועל (ודינו כמבואר בפרקים ח-יא).

ולכן השוכר סופר סת”ם שיכתוב לו תפילין ונותן לו קלף מסויים שיכתוב דווקא עליו, אם משלם לו לפי שעות הרי הוא פועל, ואם סיכמו על מחיר מסויים על כל העבודה הרי הוא קבלן וכנ”ל. אך אם הסופר כותב על קלף שלו, אין הוא אלא מוכר פרשיות ואינו פועל כלל.

כ. משלם לאחר גמר העבודה

אם משלם זמן מה לאחר גמר העבודה, אסור לדרוש מחיר יותר יקר עבור זה, כיוון שבאופן זה יש כאן הלוואה מגמר העבודה עד התשלום, ודינו ככל תשלום מאוחר במכירה.

כא. כשהחפץ עדיין אצל הפועל

כל שהלקוח עדיין לא קיבל את החפץ, אע”פ שהפועל כבר גמר את עבודתו, מותר לדרוש מחיר יותר יקר.

כב. רוצה להוסיף לו בלי תנאי

אם הלקוח רוצה להוסיף תוספת לפועל ללא תנאי, מותר להוסיף לו זמן מה אחר הפרעון, ובתנאי שאינו מפרש לו שזה בגלל המתנת הכסף. אך בשעת הפירעון, טוב להמנע מלהוסיף.

כג. הצמדת תשלום

וכן אסור להתנות שאם יאחר הלקוח בתשלום, יהיה החוב צמוד למדד, שהרי זה רבית. אולם את מחיר השכירות מותר להצמיד למדד, כגון פועל שעבודתו נמשכת זמן רב, רשאי להתנות שהמחיר צמוד למדד או לדולר וכדו’ [בתוך תקופת זמן העבודה.

דוגמאות למעשה

כד. פועל לאפיית מצות

פועל העובד באפיית מצות, כגון ‘גומר’ וכדו’, שמשלמים לו לפי שעות עבודה, הרי הוא פועל ואסור לו לתת מחיר זול, אלא אם הוא מתחיל לעבוד מיד.

כה. תיקוני נגרות

נגר שהוזמן לעבודת תיקון במיטה או ארון וכדו’, וכן פועל שהוזמן לתיקון תריסים, שהדרך הוא לשלם לפי התיקון ולא לפי שעות, מותר לו להציע מחיר מוזל אם הוא יקבל את הכסף מראש, אף אם אינו מתחיל לעבוד מיד, ובתנאי שיעשו קנין ביניהם, שכן דינו כקבלן.

כו. צבעי

צבעי שהוזמן לצביעת דירה, אם משלמים לו לפי שעות עבודה, אסור לו לתת מחיר מוזל עבור תשלום מראש אלא אם הוא מתחיל לעבוד מיד, אך אם משלמים לו מחיר על צביעת דירה, הרי הוא קבלן ומותר לו אם עשו קנין ביניהם.

כז. מלצר

וכן מלצר העובד בשירות קייטרינג, אם משלמים לו לפי שעות עבודה, אסור לו לתת מחיר מוזל עבור תשלום מראש אלא אם הוא מתחיל לעבוד מיד, אך אם משלמים לו מחיר עבור כל האירוע כולו, הרי הוא קבלן ומותר לו אם עשו קנין ביניהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *