פרק ח : תשלום מראש

כללי איסור תשלום מראש

א. טעם האיסור

אסרו חז"ל לשלם מראש על חפץ כל שהוא, ולקבלו לאחר זמן, אף אם אינו מוזיל לו את המחיר עבור זה. והטעם, שמא יתייקר החפץ בינתיים, והלקוח יקבל את החפץ במחיר הקודם, ונמצא שהלוה (-המוכר) מוסיף לו בגלל הלוואתו.

ב. לא התייקר החפץ

גם אם לבסוף לא התייקר החפץ ונשאר באותו מחיר, עברו המוכר והקונה על איסור רבית דרבנן.

ג. האופנים המותרים

בשלשה אופנים התירו חז"ל לשלם מראש לפני קבלת החפץ:

א. יש לו: כשיש למוכר את החפץ.

ב. יצא השער: אם החפץ קיים בשוק, ויש לו מחיר קבוע.

ג. אין לו מחיר ידוע: חפץ שהמחיר שלו מורכב מכמה פריטים ואיו לו מחיר ידוע בבירור.

ולהלן נפרט את אופני ההיתר לפרטיהם.

ד. מפרש – אסור בכל אופן

אם המוכר אומר לו בפירוש שתמורת הקדמת הכסף הוא לא יעלה לו את המחיר, ואם לא ישלם עכשיו המחיר יהיה כמו זמן התשלום אסור בכל אופן שהוא, ואין מועיל ההיתרים הנ"ל.

ה. בלשון הלוואה

היתרים אלו אינם תקפים אלא כשהמוכר והקונה מדברים ביניהם על התשלום מראש בלשון מכירה, אולם אם דברו ביניהם על התשלום בלשון הלוואה, אסור לשלמו מראש<FX2.0>ז.

ולכן, אם ביקש המוכר הלוואה, והלקוח הציע לשלם לו עבור מוצר שיתן לו רק לאחר זמן, אסור.

ו. המחיר ייקבע כשעת המסירה

ברור שאם המוכר מתנה מראש עם הלקוח, שבמקרה של התייקרות במחיר יוסיף לו הלקוח כפי המחיר, לא קיים איסור זה ומותר לשלם לפני קבלת החפץ.

ז. שילם לפני הקניה

כמו כן, אם שילם כסף מראש אך עדיין לא קבע מה הוא קונה ובאיזה מחיר ומחיר החפץ יקבע לפי שעת המסירה, מותר ואין בזה שום ריבית.

ודין זה שכיח בימינו בחנויות המציעות לשלם בתחילת החודש סכום מסוים, ובמשך החודש קונים מוצרים על חשבון זה, וכאמור אין בזה שום איסור.

ח. מכירה במחיר מוזל

יש להבהיר כי בפרק זה מדובר רק כשמוכר לו במחיר הרגיל, אולם במקרה שהמוכר מוזיל לו את המחיר בגין התשלום מראש, ישנם דינים נוספים, ראה בפרק הבא.

סוגי תשלומים שונים

ט. התחייבות

אם הלקוח רק מתחייב מראש, אך התשלום בפועל מתבצע רק בעת קבלת המוצר, אין כאן איסור רבית ומותר, שהרי אין כאן הלוואה כלל.

י. צ'ק מזומן

המשלם מראש בצ'ק מזומן, שלו או של אדם אחר, נחשב כתשלום מראש ואסור.

יא. צ'ק דחוי

 

המשלם בצ'ק דחוי לזמן קבלת המוצר, אין זה נחשב כתשלום מראש ומותר.

יב. ואם הצ'ק דחוי לזמן מה, אולם המוכר אינו יודע מראש אם המוצר כבר יגיע אז [כגון כשהמוכר מזמין אותו מהמפעל ואינו יודע בדיוק מתי זה יהיה מוכן], מותר לשלם בצ'ק זה, ואף אם בסוף יתברר ששילם מראש לפני קבלת המוצר, אין בו איסור ריבית.

יג. כרטיס אשראי

המשלם בכרטיס אשראי ומקבל את המוצר לאחר זמן, ישנם בזה כמה אופנים אם נחשב כתשלום מראש וכדלהלן:

א. אם חברת האשראי גובה מהלקוח רק לאחר קבלת המוצר, וכן התשלום למוכר יוצא רק לאחר מכן, אין זה נחשב כתשלום מראש ומותר.

ב. אולם אם גביית החברה מהלקוח מתבצעת לפני קבלת המוצר, או שהיא משלמת למוכר לפני הספקת המוצר, הרי זה נחשב תשלום מראש, ואסור.

ג. ומ"מ באופן שהחברה משלמת לאחר הקניה סמוך לקבלת החפץ, יש להקל<FX2.0>יג, ואם החברה משלמת סמוך לקניה, הרבה לפני קבלת החפץ, יש להחמיר.

בענין השימוש עצמו בכרטיס אשראי, ראה להלן בפרק יז.

יד. תשלום חלקי

איסור זה הוא גם אם הוא משלם רק חלק מהכסף לפני קבלת המוצר, כיון שהמוכר נעשה לוה על חלק זה. אולם אם הוא נותן לו מראש רק סכום קטן לשם קיום המכירה, מותר.

פרטי היתר 'יש לו'

טו. כשצריך את החפץ לעצמו

מותר לשלם מראש, אם יש כבר את החפץ בחנות, במחסן וכדו', ואפי' אם המוכר צריך אותו לעצמו או ללקוח אחר.

טז. אין לו את כל הכמות

אם יש למוכר את החפץ אך לא את כל הכמות שהלקוח מבקש לקנות, אסור לשלם מראש.

יז. מוצר שאינו גמור

אם יש למוכר את המוצר, אולם הוא עדיין לא מוכן לגמרי: אם חסרה פעולה אחת או שתיים להשלמתו – נחשב כיש לו ומותר, אולם אם חסרות שלש פעולות או יותר להשלמתו, אין זה נחשב כיש לו, ואסור.

יח. הדפסת ספר

ואף אם שלש הפעולות נעשות במכונה במעשה אחד, דינם גם כן כשלש פעולות ואין זה נחשב שיש לו.

ולכן אם שילם למדפיס עבור הוצאת קונטרסים, אף על פי שהצילום, הסידור וההידוק נעשות במכונה משוכללת אחת, מ"מ כיון שחסר עדיין שלש מלאכות, אסור.

יט. יש לו חפץ דומה

אם יש למוכר חפץ כזה אך מסוג אחר, אם הלקוח מקפיד דווקא על הסוג המסוים שהזמין ואינו מוכן לקנות את הסוג הדומה, כגון כשברצונו לקנות מזגן ממפעל מסוים וכעת יש למוכר רק מתוצרת מפעל אחר, אין זה נחשב כיש לו, ואסור.

כ. יש לו את החפץ בתצוגה

אם יש למוכר את החפץ בתצוגה, אם אפשר למכרו באותו מחיר – מותר, אך אם לא יוכל למכרו באותו מחיר או שהמקבל לא ירצה לקבלו – אסור.

כא. החפץ מופקד אצל אחרים

אם יש למוכר את החפץ אולם הוא מופקד ברשותו של אחר, נחשב כיש לו, ומותר לשלם מראש.

כב. חייבים לו חפץ כזה

אם אחר חייב לו למוכר חפץ זה, כגון שהלווה לחברו חפץ כזה, או שהזמין המוכר חפץ זה אצל מישהו וכבר שילם עליו מראש (באופן המותר) והחפץ כבר מוכן אצלו, יש להחמיר שלא לשלם מראש.

כג. קניית מכשיר תוצרת חוץ

ולכן אם ברצונו לקנות מכשיר מסויים מתוצרת חוץ, שאין להשיגו בארץ, ואין לו למוכר כרגע מכשיר זה, אף אם כבר הזמין אותו אצל המפעל וכבר שילם עליו, יש להחמיר שלא לשלם עליו מראש, אלא תשלום סמלי בלבד לסגירת העסקה כמבואר לעיל (סעיף יד).

כד. סוכן של חברה

אם המוכר אינו אלא סוכן של חברה, והחפץ נמצא ברשות החברה, מותר אף אם אינו ברשות הסוכן עצמו, כיון שהוא רק שליח של החברה.

לדוגמא: המזמין מכשיר טלפון אצל סוכן של חברה מסוימת, מותר לו לשלם מראש, כיון שברשות החברה נמצאים מכשירים מוכנים.

כה. אינו יודע שיש למוכר

טוב שידעו שניהם מכך שיש לו למוכר את החפץ, שכן יש מחמירים שאין היתר זה מועיל אם אינם יודעים מכך.

כו. נאמנות המוכר שיש לו

אם המוכר אומר שיש לו את החפץ במחסן, נאמן על כך, ומותר לשלם מראש, אולם אם הוא ידוע כרמאי, או שהלקוח יודע בודאות שהוא משקר במקרה זה – אסור.

כז. אכלו לאחר ההלוואה

לאחר שלווה על סמך החפץ שיש לו, אינו צריך להשאירו אצלו למשך כל זמן ההלוואה, ומותר לו להשתמש בו או לאכלו.

פרטי היתר 'יצא השער'

כח. רק אם ניתן להשיגו באותו מחיר

חפץ שניתן להשיגו בחנויות אחרות באותו זמן, מותר לשלם עליו מראש. וזאת רק אם אפשר להשיגו באותו מחיר, אולם, אם לא ניתן להשיגו אלא במחיר יקר יותר, אסור.

כט. מוצרים בסיסיים

ולכן, רוב המוצרים הבסיסיים, כמוצרי מאכל, חומרי ניקוי וכדו', הנמכרים במחיר קבוע ואפשר להשיגם בכל מקום, מותר לשלם עליהם מראש. אולם אם הוא קונה במחיר המוזל בהשואה למחירי השוק, כגון במבצע מיוחד, אסור, כיון שלא ניתן להשיג מוצר זה באותו מחיר.

וכן כל מוצר הנמכר במחיר קבוע שנקבע ע"י החברה, או ע"י חוקי הממשלה כמוצרים מסובסדים וכדו', אם ניתן להשיגו גם בחנות אחרת, מותר לשלם עליו מראש.

ל. חפץ שמחירו משתנה

חפץ שמחירו משתנה תמיד ואין לו מחיר קבוע, אין זה נחשב כדבר שניתן להשיגו באותו מחיר, ואסור, ולפחות צריך שיהיה קבוע כמה ימים.

לא. מוצרים המתקלקלים

מוצרים המתקלקלים ואינם מחזיקים מעמד למשך זמן, כגון פירות וירקות, לחם וחלב וכדו', אין בהם היתר זה, ואסור לשלם עליהם מראש אף כשניתן להשיגם במקומות אחרים. [ומ"מ ההיתר הראשון, דהיינו כשיש למוכר את החפץ, שייך גם במוצרים אלה].

לב. מוצרים קפואים

אולם אם הוא אמור לקבל את המוצר זמן קצר אחרי התשלום, שבזמן זה לא היה המוצר מתקלקל, או כשיש אפשרות להקפיא את המוצר והלקוח אינו מקפיד על כך, מותר.

לג. הלקוח אינו רוצה עדיין את החפץ

אם הלקוח אינו מעונין לקבל את החפץ לפני הזמן המוסכם מכל סיבה שהיא, יש להחמיר שלא לשלם מראש אף כשניתן להשיגו במקומות אחרים [אך ההיתר הראשון, דהיינו שיש למוכר את החפץ, שייך אף באופן זה].

ולכן, אם שילם על רהיט חדש וכדו' כדי להכניסו לדירה חדשה, אלא שהדירה עדיין אינה מוכנה ואין הוא רוצה שיביאוהו עכשיו, או שהזמין כמות גדולה של סחורה ואין לו מקום לאחסן אותה, יש להחמיר אם אין למוכר את הסחורה.

לד. ניתן להשיג חפץ דומה

אם ניתן להשיג מוצר זה בחנויות אחרות, אולם הלקוח רוצה דווקא סוג מסוים או מחברה מסוימת וכדו', שאינו בנמצא אלא בחנות זו, אסור לשלם עליו מראש, שהרי הוא אינו מעונין כלל בסוגים האחרים.

לה. ניתן להשיגו במקום רחוק

מוצר שלא ניתן להשיגו באזור זה, אולם ניתן לקנותו במקום רחוק, אם נהוג בדרך כלל ללכת לקנות מוצר זה אף במקום רחוק כזה, מותר, אך אם הוא לא היה הולך מרחק רב כזה, אסור.

ולכן, רהיטים שדרך העולם לקנותם אף במקום מרוחק יותר, מותר אף אם לא ניתן להשיגם באותו מקום.

לו. מוצרים שקשה להשיגם

מוצר מיוחד שקשה להשיגו, כגון שעון או מצלמה בדגם מיוחד שאין להשיגם בקלות, אסור.

לז. רכב יד שניה

וכן רכב יד שניה [שיש בו מחירון ברור], אסור לשלם עבורו מראש כל שהרכב עדיין אינו ברשות המוכר, אולם שאר מוצרים כגון מקרר משומש וכדו', מותר לשלם עבורם, שכן אין להם מחיר ידוע וכדלעיל.

לח. הזמנה מיוחדת

כל חפץ הנקנה בהזמנה מיוחדת, כגון שמלה לתפירה, או ארון בגודל מיוחד וכדו', ויש לו מחיר בסיסי לפי מטרים או לפי שעות עבודה, אם אין להשיג חפץ מסויים זה, אסור.

לט. קניה ע"י ניכוי חוב

היתר זה אינו שייך אלא כשהלקוח משלם לו עכשיו כסף, אולם אם הלקוח אינו משלם כסף, אלא מנכה חוב קודם של המוכר, דהיינו שהמוכר חייב לו כסף, או שיש לו זכות בחנות, והוא רוצה לקנות חפץ במקום החוב, לא שייך היתר זה, ואסור לקנות בחוב זה, אף כשיש אפשרות להשיגו בחנויות אחרות.

[אך ההיתר הראשון, דהיינו שיש למוכר את החפץ, שייך אף באופן זה].

מ. כשמשלם רק חלק מהכסף

אם הלקוח משלם מראש רק חלק מהכסף, יש מחמירים שלא לסמוך על היתר זה ולא לקנות בתשלום חלקי אף כשיש אפשרות להשיגו בחנויות אחרות. אולם יש להקל בזה אם יש למוכר כסף מזומן [משל עצמו] כסך התשלום שהלקוח נשאר חייב. [אך ההיתר הראשון, דהיינו שיש למוכר את החפץ, שייך אף באופן זה].

פרטי היתר 'אין לו מחיר ידוע'

מא. הזמנה מיוחדת

כל חפץ שאין לו מחיר ברור כלל [כגון מוצר בהזמנה מיוחדת, או מוצר שמחירו מורכב מהרבה פרטים], מותר לשלם עליו מראש.

ולכן, המזמין ארון ספרים [לא סטנדרטי], תפירת שמלה, וילונות יוקרתיים וכדו', מותר לשלם עליהם מראש.

פרטי דינים שונים

מב. אם יוזל המוצר

באופנים המותרים לשלם מראש, מותר ללקוח להתנות שאם יוזל המוצר עד שעת המסירה יקבל אותו לפי המחיר החדש, דהיינו שיקבל יותר מהמוצר.

מג. המוצר התייקר והלקוח חוזר בו

שילם מראש באחד מהאופנים המותרים, והמוצר התייקר, ועתה רוצה הלקוח לחזור בו, אם הוא מעוניין במוצר אחר במקומו מותר למוכר לתת לו, אך להחזיר לו את הכסף כפי שווי המוצר יש להחמיר מחשש איסור ריבית.

לדוגמא: לקוח ששילם 1000  על מכשיר מסוג מסוים, ולאחר מכן התברר לו כי הוא סוג גרוע והוא רוצה לחזור בו, אולם מכיוון שבינתיים התייקר המכשיר, ומחירו עלה ל-1300 , מותר לו לקחת מכשיר אחר שיש לו למוכר עכשיו באותו סכום, אולם אם הוא אינו מעוניין אלא בכסף, יש להחמיר שלא יחזיר לו המוכר יותר מ1000 .

מד. הלקוח רוצה לשנות לחפץ אחר

שילם עבור חפץ באחד מהאופנים המותרים, ואח"כ רוצה לשנות את ההזמנה לחפץ שאין לו עדיין למוכר, מותר בכל אחד מההיתרים הנ"ל.

לדוגמא: שילם מראש בחנות למוצרי חשמל עבור מקרר מתוצרת חברה מסוימת, האמור להגיע אליו בעוד חודש, ובאמצע החודש החליט לשנות את ההזמנה למקרר מחברה אחרת [שגם הוא אינו אמור להגיע אלא לאחר זמן מה], מותר לו לעשות זאת, אם יש לו לבעל החנות מקרר מהסוג השני, או כשניתן להשיגו בחנויות אחרות במחיר הזה.

מה. הפכו לחוב כספי

אולם צריך להיזהר באופן זה שעדיין אין לו למוכר את החפץ, שלא לחשב את החוב לחוב כספי, שאז דינו כהלואה ממש, ואסור.

ולכן לא יאמר לו למוכר: "מחיר המקרר שהנך חייב לי הוא כך וכך, תן לי מקרר אחר במחיר הזה". אלא יאמר לו: "במקום המקרר הזה, תן לי את המקרר השני".

אינו מעלה לו המחיר מסיבות אחרות

מו. אינו מעלה לו המחיר גם בלא תשלום מראש

באופן שהמוכר מחזיק לו המחיר גם אם ישלם בצ'ק דחוי, או לא ישלם מראש כלל, מותר להחזיק את המחיר גם אם משלם מראש.

לדוגמא: מוכר המפרסם שמי שמזמין אצלו מצות מעכשיו ישאר במחיר הנוכחי, לעומת מי שישלם קרוב לפסח ישלם את המחיר שיהיה אז, אם המחיר מותנית בתשלום מראש – אסור, אך אם הוא נותן את אותו המחיר גם למי שאינו משלם מראש, או למי שמשלם בצ'ק דחוי – מותר.

מז. קנייה מרוכזת

אם המחיר הנוכחי היא בגלל קניה מרוכזת [כגון כרטיסייה של נסיעות באוטובוס, או של צילומי מסמכים וכדו'], אין בזה איסור רבית [גם אם אינו מנצל מיד את כל הניקובים, ונמצא שהוא משלם מראש.

מח. חסכון בהוצאות ניהול וגביה

אם המחיר היא בגין חסכון בהוצאות ניהול וגביה [כגון עיתונים וכדו', שקובעים המחיר למי שמשלם מראש עבור תקופה מוסכמת, וכן כרטיס מנוי למקווה, בריכה וכדו'], מותר, שהם מרוויחים את הוצאות ניהול והגביה ולכן לא יעלו את המחיר.

מט. שילם באופן האסור

עבר הלקוח ושילם מראש באופן האסור, ובינתיים התייקר המוצר, אסור למוכר לספק לו את המוצר במחיר הקודם משום איסור רבית, אלא יפחות מהכמות של המוצר, או יוסיף לו הלקוח כסף עד שווי המוצר כעת.

נ. החזרת הרבית

ואם כבר סיפק לו אותו המוכר במחיר הקודם, אין הלקוח חייב להחזיר לו את ההפרש, אולם אם הוא רוצה לצאת ידי שמים, צריך להחזיר.

נא. היתר עיסקא

אף באופנים האסורים, ישנה אפשרות לשלם את התשלום מראש ע"פ היתר עיסקא (כמבואר בפרק כ), ואין בכך חשש רבית כלל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל