ברכות קריאת שמע ערבית כשהתפלל עמידה בציבור

רבני בית ההוראה
8 Kislev 5771

שאלה:

אם אדם קרא קריאת שמע עם הציבור בערבית והתפלל עמידה ולא בירך את הברכות של קריאת שמע האם הוא יכול אחר כך לחזור על קריאת שמע עם הברכות ?

תשובה:

יש לקרוא ברכות קריאת שמע עם קריאת שמע לאחר תפילת העמידה, ויש לכתחילה להסמיך אמירתם לתפילת העמידה, אבל ימתין עד לסיום עלינו ואמירת ברכו שלאחר התפילה.

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ רלו ס”ג, אשי ישראל פכ”ח הערה צב בשם הגרש”ז אויערבאך.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *