מפה של בימת בית הכנסת שבלתה מקצתה

רבני בית ההוראה
כ"ו תשרי ה'תשע"א

שאלה:

המפה של הבימה שקוראים עליה את הספר תורה בלתה קצת, האם אפשר לחתוך ממנה חלק ולעשות מזה מפה לעמוד של החזן, ואם לא מה לעשות אתה?

תשובה:

אין להשתמש בה כמפה לעמוד החזן, ויגנזו את המפית.

שונה הדבר מאשר להישען על המפה שנהגו להקל או להניח עליה ספרי קודש [עי’ רמ”א או”ח סי’ קנד ס”ח] כיון שעל זה כתבו הפוסקים ש”לב בית דין מתנה עליהם”.

מקורות:

משנה ברורה סי’ קנד ס”ק כח, שמפה שפורסים על הבימה אסור לפורסה על עמוד החזן, ואמנם כאן המפה כבר אינה ראויה, והיה מקום לומר שעדיף להוריד מקדושתה כדי שתשמש לענין של מצוה אולם כבר כתבו הפוסקים שאין לעשות כן אלא עדיף לגנוז וכמבואר בגידולי הקודש (סי’ רפב סק”ד) שהאריך להוכיח מכמה וכמה פוסקים ראשונים ואחרונים, וכן הכריע המשנ”ב בשער הציון (סי’ קנד ס”ק כג) וכף החיים שם ס”ק סו, והגם שדעת הט”ז (סי’ קנד ס”ק ז) שעדיף להוריד בקדושה מאשר לגנוז, מ”מ הכרעת הפוסקים דלא כהט”ז וכנ”ל (ועי’ שו”ת מהרש”ם ח”ד סי’ נז שנסומך על הט”ז לא הפסיד.ועוד יתכן שכאן אף לדעת הט”ז יהיה אסור, שהרי מפית הבימה דין תשמישי קדושה יש לה, ואילו מפית העמוד של החזן יש בזה לכל היותר דין של תשמישי מצוה וקדושת בית הכנסת בלבד, וכל דברי הט”ז הוא רק כשמוריד מקדושה לתשמיש דקדושה או מתשמיש קדושה לתשמיש דתשמיש דקדושה אך לא מצינו שיהיה מותר לד’ הט”ז להוריד מתשמיש קדושה לתשמיש מצוה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *