הכנסת מגבת שניגבו בה את הגוף לבית הכנסת

רבני בית ההוראה
ז' תשרי ה'תשע"א

שאלה:

האם מותר להביא מגבת מלוכלכת מהמקוה לבית כנסת בלא שקית, או שיש להימנע מכך משום ‘מורא מקדש’
והאם בחצר בית הכנסת מותר לכתחילה לתלות.

תשובה:

מגבת שנשתמשו בה לניגוב לאחר רחיצה, אין מן הראוי להכניסה לבית הכנסת, אך מאחר ובדרך כלל המגבת הינה נקיה ולא “מלוכלכת” אין בכך משום איסור של מורא מקדש.
אך כאמור עיקר מקומה הוא מחוץ לבית הכנסת, ולכן מן הראוי להתקין מתלים בחצר בית הכנסת לתלות שם את המגבות של הבאים להתפלל.

מקורות:

עי’ שו”ע או”ח סי’ קנא ס”ז שמותר לרוק בבית הכנסת, ובטעם הדבר מבו’ בגמ’ משום שגם בביתו לא מקפידים אנשים על כך, ועי’ שעה”צ ס”ק טו, שבמקומות שמקפידים על כך יש לעיין אם מותר לרוק בבית הכנסת, ומשום כך יש להקפיד אף לגבי מגבת כיון שדרכם של בנ”א בדרך כלל להקפיד להניחם דווקא בחדר הרחיצה וכד’, אולם מאחר וגם בבתים אין “קפידא” ממש נראה שמעיקר הדין מותר ואין זה בכלל הספק של המשנ”ב, אולם מאחר ויש קפידא מסוימת לכן מן הראוי שלא לעשות כן וכמו שנתבאר.

ונראה עוד שהדבר דומה לדין מקלו ותרמילו המבואר שם בשו”ע סעי ףו להקל, אך יש לחלק וע”כ מעיקר הדין יש להקפיד על כך, אך בשעת הצורך יש להקל.

וכן מתבאר שדעת הגאון רבי יוסף ליברמן שליט”א, עיין בספרו משנת יוסף (הל’ בית הכנסת סי’ כו אות ו) שהאריך קצת בנידון שטיחת מגבת ליבוש לאחר המקוה והביא מהירושלמי שרבי יוחנן קילל את הנשים שהיו שוטחות בגדים ליבוש באויר בית הכנסת, ומדבריו משמע שאין איסור כלל בעצם הבאת המגבת לבית הכנסת, [כפי הנראה הבין שאין בזה חסרון כבוד עצם הדבר שזה מגבת שנשתמשו בה לניגוב הגוף, וכנראה מהטעם הנ”ל שאין המגבת מלוכלכת], ומכל מקום דן שם משום איסור שטיחת בגדים ליבוש, ושם כתב לחלק בין אם עושים כן דרך ארעי שמותר לדרך קבע וע”י כך בית הכנסת מתמלא במגבות ליבוש, ולכן יש מקום לומר שאם רק מניחים את זה על הספסל וכד’ לא בדרך של “שטיחת בגדים” אין בכך איסור ולא דיבר ממש”כ לעיל.

תגובה אחת

  שמואל רולניק:

  לכבוד הדיינים שליט”א
  אחדשה”ט
  קראתי את התשובה של הדיינים ונתפלאתי איך אתה כתבת “אין מן הראוי להכניס המגבת (המלוכלך) לבית הכנסת” והיינו אפילו בלא שקית

  גם כתבת שיש מן הראוי להתקין מתלין גם בחצרות בית ה’. לכאורה איך יראו חצרות בית ה’ במגבות המסרחות הלא כנקוי יבש יראו? האם זה כבוד של ובמקדשי תיראו? ובחצרות בית ה’ הללויה? הלא יש קו”ח משק אפילו שהוא לובש השק ומ”מ אין לבא אל חצר המלך

  אתמול ראיתי במקוה מי שהשתמש במגבת וניקה בה את כל חלקי גופו ממש (ולא רציתי לפרש) ואח”כ הלך במגבת בלא שקת לבהכ”נ להתפלל ושם המגבת הנ”ל על הכסא ולפי דעתך לא היה עובר רק מידת חסידות של “אין מן הראוי להכניס המגבת (המלוכלת)לבית הכנסת”.

  ושם בבהכ”נ שאלתי פי ידי”נ הרב יצחק פוקס שליט”א ותיכף ומיד ענה שהיסוד בזה הוא האם בבית שלך עושין כן? אז שאלתי את אשתי האם היא מקפדת שאביא מגבת מן המקוה לבית בלא שקית להשאיר על הכסא? ובלא לחשוב ענתה לי שאלך תיכף ומיד לחדר הכביסה ואל תבלבל את המוח. ואולי במקום שלך עושין כן אני לא יודע? פוק עמי דבר

  ומה שהבאת ראיה מן “הירקה” בבית הכנסת שבזמן השו”ע לא היו מקפידים הנה יש לחלק דהתם לא היה שייך שקית וגם אולי היו חולים והיה כמקום סכנה לא יודע, אמנם בזמן הזה לא מצינו שיורקים בבית הכנסת, ואדרבה יש מקומות שמחלקים ושמים טישוים לכבוד בהכ”נ.

  והלא ר’ יוחנן היה מקלל את הנשים שהיו שוטחות בגדים אפילו בחצרות בית הכנסת אפילו הביא הבגדים לייבש ומזה הבאת ראיה גם להתיר להביא מגבת סרוחה לא הבנתי כלל וכלל הנה ר’ יוחנן מיירי בחצרות בית ה’ ואתה מתיר בבהכנ”ס, הוא מקלל הנשים עמי ארצות ואתה מדבר על אנשים שהולכים למקוה הוא מדבר באין ברירה ואתה מדבר שיש שקית הלא ר’ יוחנן מקלל ואתה לא מפחד מקללת ר’ יוחנן

  גם מה כוונתך בזש”כ שיש מקום לומר שאם רק מניחים על הספסל אין בכך איסור ואני אשאל לך האם היית יושב מול מגבת סרוחה מהמקוה הלא בלא ספק היתה תפלתך תועבת ה’ האם בביתך היית יושב בסעודה מול מגבת זו מהמקוה השתא לפני הדיוט אין עושין כן בבהכנ”ס עושין?

  גם בנוגע לתשובה שכתבתם לפני שבוע האם מותר לשים כובע (סרוחה) על גבי גמרא וללכת לשירותים ונראה מתשובתך שאין איסור
  אני רוצה לשאול אותך, הלא יש ויכוח בין האחרונים האם מותר לשים ספרים או סידורים על גבי חומש שיש יותר קדושה ושמעתי גם ראיתי שיש היתר מהגרשז”א וגם מאת הרב יעקב קמנצקי זצ”ל שאמרו כי הלא בסידורים יש גם פסוקים מהחומש, עכ”פ בלא היתר זה איך שייך לשים כובע סרוח על הגמרא (כדי שהוא לא ירצה לשכוח התורה שלמד) הלא יש בזה מצוה הבב”ע

  גם ראיתי בספר “ארחות רבנו” על הסטייפלער שכתוב דיש שאלה האם מותר להניח ולסמוך הידים על הגמרא? לענין גם לשים משקפיים כבר העירו הפוסקים האם מותר לשים על הגמרא ופעם שאלתי את פי הגאון ר’ יוסף אליהו הנקין זצ”ל ואמר לי שאם הוא בשביל תועלת הלימוד אין בעיא, אמנם להניח כובע מלוכלך על הגמרא ולללכת החוצה מי התיר לך?
  החותם לכבוד המקדש מעט
  שמואל רולניק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *