תפילה בציבור בלי כובע או עם הש”ץ בכובע

רבני בית ההוראה
ט"ז אלול ה'תש"ע

שאלה:

שלום וברכה
כמה פעמים נזדמנתי לתפלת מנחה בלי כובע וחליפה, ונסתפקתי האם עדיף להתפלל עם הציבור בלי כובע וחליפה, או להמתין לחזרת הש”ץ ולשאול מאחד המתפללים את הכובע והחליפה שלו, שבמ”ב מבואר שבמנחה ניתן לכתחלה להתפלל עם הש”ץ, ואם כן יתכן שעדיף כך עם כובע וחליפה, מאשר תפלה עם הציבור בלא כובע וחליפה ייש”כ.

תשובה:

הרגיל להתפלל עם כובע וחליפה, הרי תפילה שמתפלל בלא זה חסר ב”הכון לקראת אלקיך ישראל”, ומשום כך יש להעדיף להתפלל עם הש”ץ עם כובע וחליפה מאשר להתחיל להתפלל עם הציבור בלא כובע וחליפה.

מקורות:

משנ”ב סי’ צא ס”ק יב, שו”ת צי”א חי”ג סי’ יג וחלק י”ד סי’ מט.

ואמנם בהליכות שלמה (תפילה, פ”ב סט”ו) הובא בשם הגרש”ז שאין להפסיד תפילה בציבור אם אין לו כובע וחליפה, [וכעין זה ויתירה מכך, כתבו המור וקציעה (סי’ כה ד”ה וכן נלע”ד) ושו”ת אמרי יורשר (ח”ב סי’ רא אות ב) שמי שאין לו טלית יתפלל עם הציבור בלא טלית ולא ימתין לטלית כדי להתפלל ביחידות] אך נראה שמדובר שם להתפלל ביחיד ממש, אך כאן שתפילה עם הש”ץ נחשב לדעת רבים מגדולי הפוסקים לתפילה בציבור, [עי’ אשי ישראל (פי”ב הערה כא -כג) בזה] יש להתפלל עם הש”ץ בצורה מכובדת.

2 תגובות

  יוסי כץ:

  לכבוד הרב שליט”א
  במ”ב שם לא מוזכר כלל האם יש חשיבות למגבעת ביחס לתפלה בציבור, רק כתוב שם על דרך הלכתחלה שצריך ללבוש מגבעת בתפלה.
  וגם בציץ אליעזר המצויין במקורות מבואר שאין נפק”מ בזה בין מגבעת לבין כיפה המכסה רוב הראש, ולכן יתכן שמי שחבוש בכיפה המכסה רוב ראשו ודאי עדיף לו להתפלל עם הציבור.
  ולכאורה יש לחלק בתשובה זו בין תפלת מנחה לתפלת שחרית, שבתפלת מנחה מבואר במ”ב (אינני זוכר כעת מקומו) שתפלה עם הש”ץ היא תפלה לכתחלה, אך בתפלת שחרית זה רק בדיעבד ולכן מסתבר שיש להעדיף את התפלה עם הציבור בלא כובע וחליפה מאשר תפלה עם הש”ץ שאיננה לכתחלה עם כובע וחליפה.
  גם בדברי הגרש”ז שם אמנם מבואר שצריך לחפש מנין אחר, אך לא מבואר אם אין לו מנין אחר אם להתפלל עם הש”ץ נחשב כמנין אחר.

  רבני בית ההוראה:

  דין של “כובע” הוא משום “הכון” כיון שכך רגיל ללכת לאיש חשוב, ולכן ודאי שזהו דין לכתחילה, ומה שכתב בצי”א הוא שמי שאינו רגיל בכך אין בזה מניעה, כיון שיש כאלו שאינם רגילים באופן כללי, אך מי שרגיל בזה הרי זה מיעוט בהכנה לתפילה.
  ד’ האמרי יושר והגרש”ז הם כאשר השאלה היא אם להתפלל ביחיד, ולכן נתבאר שכאשר השאלה היא האם לקיים מצות היכון או להתפלל בציבור עם הש”ץ נראה שעדיפה ה”הכון” על פני התפילה בתחילה עם האחרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *