טעם איסור רחיצה בתשעת הימים

רבני בית ההוראה
ו' אב ה'תש"ע

שאלה:

מדוע לא מתרחצים בתשעת הימים הרי ימים אלו מקבילים לדיני שלושים באבל על אביו ואמו, ובשלושים כן מתרחצים?

תשובה:

גם באבילות שלשים נהגו שלא לרחוץ כל שלשים [כמבואר ברמ”א (יו”ד סי’ שפא ס”א) וכן נהגו רבים מבני ספרד], ואמנם שבוע שחל בו תשעה באב כתבו הפוסקים שהטעם שלא מתרחצים בו משום שנהגו בו כאבילות תוך שבעה, וביותר מבואר בתרומת הדשן (ח”א סי’ קנ) שהטעם שמחמירים בתשעת הימים משום שנחשב כאבילות תוך שבעה.

וראה עוד במקורות:

מקורות:

עי’ שו”ע שם שמחמיר אפילו בצונן לרחוץ כל גופו, ודעת הש”ך ועוד פוסקים להקל בזה, וכן הכריע בפ”ת ובערוך השולחן שם, ואילו בתשעת הימים מעיקר הדין כתבו הפוסקים להחמיר בזה ורק במקומות החמים ובשעת הצורך מקילים, ומאידך גיסא לגבי בשר ויין מחמירים אפילו שאין איסור באבל בתוך שלשים באכילת בשר ושתית יין ורואים שיש דברים שהחמירו בזה כמו באבילות שבעה [כמו באכילת בשר] ויש שהקילו כמו במשא ומתן שמותר בתשעת הימים ואסור באבל [ורק מו”מ של שמחה אסור], ומבואר בפוסקים שיש דברים שהחמירו בזה כמו אבילות שבעה ויש שהקילו כמו אבילות שלשים, ועי’ שו”ת תשובות והנהגות ח”ד סי’ קכט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים