ספר 'לבושי חושן' על שו"ע הלכות דיינים ועדות

ביאור דברי הנו"כ ּ תמצית שיטותיהם ּ קיצור פתחי תשובה

בשנים האחרונות יצאו לאור כמה וכמה ספרים על שו"ע חושן משפט, מהם שליקטו וביררו את דעות הראשונים והאחרונים כולם בכל נידון ונידון, מהם שהביאו את מסקנות פוסקי דורינו הלכה למעשה, ומהם שהתמקדו בסוגיות הגמרא ומפרשיה. עם זאת, הורגש צורך גדול בחיבור מסודר ויסודי, שיבאר את דברי השו"ע על פי הנו"כ שעל הדף, ללא הבאת כל דעות הראשונים והאחרונים מחד גיסא, וללא השמטת שום פרט המובא בנו"כ מאידך גיסא.

הספר 'לבושי חושן' בא לתת מענה לצורך זה, בספר הובאו כל דברי נושאי כלי השו"ע, הסמ"ע, הש"ך, קצוה"ח ונתיה"מ, ללא השמטת שום פרט ושום נידון, ולתועלת הלומדים הובאו דבריהם בשני מדורים הערוכים זה לעומת זה: המדור הארוך מכונה 'שיקול הדעת', וכשמו כן הוא – מכיל את דעתם של כל נושאי הכלים שעל הדף, כולל סברותיהם, ראיותיהם, וכן את כל המשא ומתן שבדבריהם. המדור השני מכונה 'דבר משנה' – והוא מתמצת בקצרה ובבהירות את פרטי הדינים המובאים ב'שיקול הדעת'. שני המדורים ערוכים באופן מקביל, כאשר אותו ציון בשו"ע המציין ל'שיקול הדעת' מציין גם ל'דבר משנה', כך שכל מעיין יכול לבחור בכל מקום אם לעיין בביאור הקצר או בביאור הארוך.

כמו כן נוסף מדור מיוחד ל'פתחי תשובה', במדור זה הובאו מסקנות הדינים העולים מתוך דברי הפתחי תשובה. תועלת גדולה יש בעבודה זו, מאחר וכידוע הפתחי תשובה האריך מאד בהבאת כל לשונות השו"ת בנוסף למסקנת הדין, ובמדור זה המכונה 'קיצור פתחי תשובה' יכול הלומד לראות מיד את מסקנת הדין.

תועלתו של החיבור גדולה לעוסקים בלימוד שו"ע חושן משפט, ומעוניינים בחזרה יסודית ומהירה על הסימנים הנלמדים, וכפי שכותב הגרא"י אולמאן שליט"א בהסכמתו "… אשר בהם מובאים בדרך ובסדר מופלא כל נו"כ השו"ע והרמ"א שעל הדף בלשון צח וברור, אשר יש בו תועלת גדולה אפילו לגדולי חקרי לב לחזור על דברי רבותינו בזמן קצר".

ספר זה יועיל מאד גם ללומדים את סוגיות הגמרא ומעוניינים לדעת את העולה לדינא מלימודם. דבר ידוע הוא שמי שאינו מורגל בלימוד השו"ע ונו"כ כסדר מתקשה מאד להסיק בעיון קצר את העולה לדינא מהשו"ע, מחמת ריבוי הנו"כ שעל הדף, כאשר קשה להבין בעיון קצר מה דעת כל אחד מהם, והאם הם חולקים זה על זה. בספר זה ניתן להבין בקלות את דעת השו"ע וכן את דעת כל אחד מנושאי הכלים, ולמטרה זו גם נוסף בסוף הספר 'מפתח נושאים', המביא את כל הנידונים שמובאים בנו"כ השו"ע, אף כשאינם שייכים ישירות לנושא המדובר באותו סימן.

כרך זה מכיל את הלכות דיינים ועדות, מסימן א' עד סימן ל"ח, ספר זה הוא ראשון בסדרת ספרים אשר יקיפו אי"ה את כל שו"ע חו"מ, כאשר ג' הכרכים הבאים, שניים על הלכות הלואה, מסימן ל"ט עד סימן ע"ד, והשלישי על הלכות טוען ונטען (מסימן ע"ה עד סימן צ"ו) נמצאים כבר בשלבי עריכה סופיים, ועתידים בעזהי"ת לראות אור בקרוב.

הספר מעוטר בהסכמת רבותינו ראשי הישיבות ויושבי על מדין המהללים את המלאכה הנפלאה ומעלים על נס את המחבר הרה"ג ר' מאיר אסחייק שליט"א אשר בכשרונותיו ובשקידתו יגע ומצא בעז"ה עד שהוציא מתח"י חיבור נכבד זה.

את הספר ניתן להשיג במשרדי המכון, רחוב פנים מאירות 1 ירושלים, או אצל המחבר, בטל: 5377721 02 או בפלאפון 050-4111753.

ניתן להוריד את הספר בשלמותו כאן.

להסכמות והקדמת הספר
להורדת ההסכמות והקדמת הספר

לספר
להורדת הספר

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל