ספר הלכות שעטנז

מצב השעטנז בארץ ובעולם
ולקט ההלכות הנצרכות “הלכה למעשה”

כתובת המחבר:
יצחק כרמי
רח’ הר סיני 9 בני ברק
טל: 03-6782124

הקדמה
פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
השעטנז בארצות
רשימת “תויות הכשרות” של המעבדות לשעטנז בא”י
רשימת הבגדים החייבים והפטורים מבדיקת שעטנז

להזמנת הרצאות בליווי שיקופיות,
חוברות או דיסקים:
050-4140477