יששכר וזבולון

בכולל "חושן משפט" ניתן לחתום שטר יששכר וזבולון עם אברכי הכולל, ובכך להפוך להיות שותפים בלימוד ובזכות התורה הנלמדת בעמל.

שטר יששכר וזבולון

הוסכם בזה בין ובין הרב שיהיה חלק הראוי בזכות למוד התורה ועמלו של הרב וכזכותו של זבולון בתורתו של יששכר וכמו שכתב החפץ חיים שתחשב לו כאילו לומד בעצמו ע"פ דרשת חז"ל על הפסוק "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך". הסכם זה יהיה באופן שאינו מגרע שכר הלומד כלל, וכמו שכתוב בספר שם עולם לחפץ חיים שער החזקת התורה פרק י"א ובספר כתר ראש לגר"ח מוולאזין שכתבו כן.

ולכן קיבל ע"ע לתרום למכון ירושלים לדיינות סך לחודש

בזכות זה יזכהו השי"ת לראות רב נחת וב"ב עוסקים בתורה ובמצוות ולאריכות ימים ושנים טובות בבריאות גופא ונהורא מעליא עם רב אושר ועושר עד כי יבוא שילה בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.


וע"ז באנו על החתום יום

שדות המצויינים ב* הינם שדות חובה

ניתן גם לתרום לאברכי הכולל להנצחות / בקשות / רפואה שלמה וכיו"ב כאן